Trưởng phòng háo sắc cưỡng hiếp em nhân viên trẻ đẹp, phải là ta không làm tròn trách nhiệm, mà là mỗi lần đối ngươi làm như vậy, đều bị ngươi mắng. Làm xong trách nhiệm, ta còn phải bị ngươi mắng sao?”Thư Quân nói: “Ồ! Có thể nói như vậy, sao có thể là nam nhân? Không thể bị vợ an ủi, nhưng ngươi vẫn là nam nhân!”Vương Thái Đạo: “Ta không khống chế được nhiều như vậy!”Thư Quân nói: “Ta không khống chế được nhiều như vậy! Mau cởi quần ra làm đi! Bằng không ta trộm nam đi dụ nam, nhìn ngươi cắm sừng, Trưởng phòng dâm dê cưỡng hiếp em nhân viên Kaede Fua như vậy ta mới thoải mái!”Khi Wangcai nghe tin vợ